ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 (AMM 2017) ประจำปี 2560

โดยมีผู้สนับสนุนหลักจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM)
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
- ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART)
- สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- TPIPL

      


ผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมทางคณิตศาสตร์ประปี 2560 (AMM 2017) ประกอบด้วย
- โรงแรม Ibis Style เชียงใหม่
- โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่