กำหนดการประชุม
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2560
The 22nd Annual Meeting in Mathematics 2017 (AMM 2017)
ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. พิธีเปิด
9.15 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ
10.15 - 12.00 น. นำเสนอผลงาน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. บรรยายพิเศษ
14.00 - 17.00 น. นำเสนอผลงาน และประชุมคณะกรรมการ CEPMART
18.00 - 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง
วันที่ 3 มิถุนายน 2560
9.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ
10.15 - 12.00 น. นำเสนอผลงาน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. บรรยายพิเศษ
14.00 - 17.00 น. นำเสนอผลงาน และประชุมคณะกรรมการ CEPMART
วันที่ 4 มิถุนายน 2560
9.00 - 10.00 น. นำเสนอผลงาน
10.15 - 11.30 น. เสวนาวิชาการ
11.30 - 12.00 น. พิธีปิด และ รับมอบธง