กำหนดการประชุม (Download)
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2560
The 22nd Annual Meeting in Mathematics 2017 (AMM 2017)
ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน(ด้านหน้าห้องป่าสักหลวง)
9.00 - 9.30 น. กล่าวรายงานโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯ และ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดโดย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กล่าวต้อนรับโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์
นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องป่าสักหลวง)
9.30 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Mathematics: from Economist’s point of view
โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา
ทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ห้องป่าสักหลวง)
10.15 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 1 และ 2)
10.40 - 12.00 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง และสันป่าเลียง)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหารสันกำแพง และห้องอาหารหมื่นคำกอง)
13.00 - 13.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง คณิตศาสตร์ 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องป่าสักหลวง)

และ บรรยายพิเศษด้านการเรียนการสอน เรื่อง สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกในศตวรรษที่ 21
โดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องป่าสักน้อย)
14.00 - 15.00 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง, สันป่าเลียง, ห้วยน้ำขาว 1, ห้วยน้ำขาว 2 และห้วยน้ำขาว 3)
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 1, 2 และ 6)
15.20 - 17.00 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง, สันป่าเลียง, ห้วยน้ำขาว 1, ห้วยน้ำขาว 2 และห้วยน้ำขาว 3)
14.00 - 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ CEPMART (ห้องสันป่าซาง)
18.00 - 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง (ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วันที่ 3 มิถุนายน 2560
9.00 - 9.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Regular quasi-nonexpansive operators and their applications
โดย Professor Andrzej Cegielski
University of Zielona Góra, Poland (ห้องป่าสักหลวง)

และ บรรยายพิเศษด้านการเรียนการสอน เรื่อง คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ
โดย รศ.สุชาดา ศิริพันธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ห้องป่าสักน้อย)
9.45 - 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 1, 2 และ 6)
10.20 - 12.00 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง, สันป่าเลียง, ห้วยน้ำขาว 1, ห้วยน้ำขาว 2 และห้วยน้ำขาว 3)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหารสันกำแพง และห้องอาหารหมื่นคำกอง)
13.00 - 13.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Some open problems related to fixed points for multivalued nonexpansive mappings
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ปัญญานาค
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ห้องป่าสักหลวง)
13.45 - 15.20 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง, สันป่าเลียง, ห้วยน้ำขาว 1, ห้วยน้ำขาว 2 และห้วยน้ำขาว 3)
15.20 - 15.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 1, 2 และ 6)
15.40 - 17.20 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง, สันป่าเลียง, ห้วยน้ำขาว 1, ห้วยน้ำขาว 2 และห้วยน้ำขาว 3)
วันที่ 4 มิถุนายน 2560
8.40 - 10.00 น. นำเสนอผลงาน (ห้องป่าสักหลวง, ป่าสักน้อย, สันป่าตึง, สันป่าตอง และสันป่าเลียง)
10.00 - 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชั้น 2)
10.20 - 11.40 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยคณิตศาสตร์กับยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ โดย

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

และ
ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ดำเนินรายการโดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องป่าสักหลวง)
11.40 - 12.20 น. พิธีปิด และ พิธีรับมอบธง
จาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คืนสู่สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สู่ เจ้าภาพในครั้งถัดไป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯ และหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์
นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

และ ตัวแทนจากเจ้าภาพในครั้งถัดไป
(ห้องป่าสักหลวง)
Plenary speakers
ชื่อ-สกุล :
Name :
ตำแหน่ง :
Position :
Slogan :
Title :ดร. วราพงศ์ วงศ์วัชรา
Dr. Warapong Wongwachara
ผู้บริหารทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
Head of Monetary Policy Strategy Team, Bank of Thailand
นักเศรษฐศาสตร์ผู้ใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์วางนโยบาย
Mathematics: from Economist’s point of view

บรรยายวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 9.30 – 10.15 น. ห้องป่าสักหลวง
ชื่อ-สกุล :
Name :
ตำแหน่ง :
Position :Slogan :

Title :ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา
Professor Dr. Sompong Dhompongsa
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Specialist at Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2550 หนึ่งในผู้บุกเบิกงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย
คณิตศาสตร์ 4.0

บรรยายวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 – 13.45 น. ห้องป่าสักหลวง
Name :
Position :

Slogan :
Title :Professor Dr. Andrzej Cegielski
Professor at Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of Zielona Góra, Poland
An expert in convex optimization
Regular quasi-nonexpansive operators and their applications

บรรยายวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 – 9.45 น. ห้องป่าสักหลวง
ชื่อ-สกุล :
Name :
ตำแหน่ง :
Position :

Slogan :

Title :รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ปัญญานาค
Associate Professor Dr. Bancha Panyanak
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Associate Professor at Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University
ผู้เชี่ยวชาญทาง fixed point theory ที่ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015 นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงสูงจาก Web of Science
Some open problems related to fixed points for multivalued nonexpansive mappings

บรรยายวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 – 13.45 น. ห้องป่าสักหลวง
Plenary speakers ของศึกษาศาสตร์
ชื่อ-สกุล :
Name :
ตำแหน่ง :
Position :
Slogan :
Title :อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
Dr. Atichart Kettapun
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lecturer at Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University
อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Project Based Learning
สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกในศตวรรษที่ 21

บรรยายวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 – 13.45 น. ห้องป่าสักน้อย
ชื่อ-สกุล :
Name :
ตำแหน่ง :

Position :

Slogan :
Title :รองศาสตราจารย์ สุชาดา ศิริพันธุ์
Associate Professor Suchada Siripant
ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Specialist at Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University
นักคณิตศาสตร์ผู้ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายธรรมชาติ
คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

บรรยายวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 – 9.45 น. ห้องป่าสักน้อย
Contributed Talk
ตารางการนำเสนอ
หัวข้อInvited speaker
Algebra รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ (ม.อ. หาดใหญ่)
Analysis รศ.ดร.ภูมิ คำเอม (พระจอมเกล้าธนบุรี)
Combinatorics ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (มหิดล)
Differential equation รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ (พระนครเหนือ)
Graph theory ผศ.ดร.เดชา สมนะ (ลาดกระบัง)
Numerical Analysis รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ (เกษตรศาสตร์)
Optimization รศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ (นเรศวร)
Partial differential equation ผศ.ดร.สุจินต์ คมฤทัย (จุฬา)
Probability รศ.ดร.ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ(จุฬา)
Topology Professor Dr. Wilderich Tuschmann
(Karlsruhe Institute of Technology)
Download : Abstract ของ invited speaker
Book of Abstract