Untitled Document

Proceeding; The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017)


Cover

Front Pages

รายนามผู้สนับสนุน
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารจากนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คํานํา

Back Pages

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์(AMM 2017) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2560
กองบรรณาธิการ

Table of Contents
Articles
Locally factorizable four-part semigroups
     Kanchararat Nitkamharn and Prakit Jampachon
PDF
ALG-01
Regularity of some transformation semigroups with restricted range
     Thanaporn Sumalroj, Sureeporn Chaopraknoi, and Teeraphong Phongpattanacharoen
PDF
ALG-02
Some properties of symmetry classes of tensors
     Kunlathida Chimla and Kijti Rodtes
PDF
ALG-03
Baer hypermodules over Krasner hyperrings
     Sopon Boriboon and Sajee Pianskool
PDF
ALG-04
2-Absorbing R-ideals of modules over near rings
     Sutida Patlertsin and Sajee Pianskool
PDF
ALG-05
Involutive weak globular higher categories
     Paratat Bejrakarbum and Paolo Bertozzini
PDF
ALG-06
Semigroups whose sets of (m,n)-ideals and (m,n)-quasi-ideals coincide
     Limpapat Bussaban and Kritsada Sangkhanan
PDF
ALG-07
Linear *-Armendariz ideals
     Thawatchai Khumprapussorn
PDF
ALG-08
The natural partial order on variants of linear transformation semigroups
     Pongsan Prakitsri and Pattanachai Rawiwan
PDF
ALG-09
ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกและผลคูณของจำนวนเต็มบวก
     กรวิกา พุทธเสม และ วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี
PDF
ALG-10
Periodic solutions and local stability of rational difference equations
     Butsayapat Chaihao and Sujin Khomrutai
PDF
ANA-01
Some fixed point theorems in modular metric spaces
     Anuruk Noywiset and Satit Saejung
PDF
ANA-02
Convergence theorem of the Mann iteration for a class of generalized monotone nonexpansive mappings
     Chayanit Klangpraphan and Weerayuth Nilsrakoo
PDF
ANA-03
Fixed Point theorems for multivalued nonself Kannan-Berinde G-contraction mappings in complete metric spaces endowed with graphs
     Jenwit Puangpee and Suthep Suantai
PDF
ANA-04
Common fixed point theorems for generalizedalpha-phi
     K. Sukma, C. Thangthong, and P. Charoensawan
PDF
ANA-05
Direct results on row sequences of classical Pad? approximation
     Methawee Wajasat and Nattapong Bosuwan
PDF
ANA-06
Characterization of smooth functions in the Dunkl-type Segal-Bargmann space
     Sasikarn Yeepo, Wicharn Lewkeeratiyutkul, and Keng Wiboonton
PDF
ANA-07
On the existence results of the solutions for nonlinear integral equations and fractional differential equations via mw-distances and adapting-ceiling distances
     Teerawat Wongyat and Wutiphol Sintunavarat
PDF
ANA-08
Garc?a-Falset coefficient on Lions-Peetre interpolation spaces
     Panu Intisang and Supaluk Phothi
PDF
ANA-09
Some fixed point results for generalized contractions in RS-generalized metric spaces
     Sataban Srisuriyatada and Narawadee Phudolsitthiphat
PDF
ANA-10
Fixed points of nonexpansive mappings on real abelian Banach algebras
     Jukkrit Daengsaen and Worapong Fupinwong
PDF
ANA-11
Some property of fixed point theorems in S-metric spaces
     U. Singthong and W. Kingkam
PDF
ANA-12
Strong convergence of an iterative algorithm for nonexpansive mappings on star-shaped sets in Hilbert spaces
     U. Singthong and P. Phairatchatniyom
PDF
ANA-13
Binary codes from disconnected strongly regular graphs
     J. Limbupasiriporn and N. Fungfuang
PDF
CMB-01
Optimal control of flocking system with hierarchical structure of leadership
     Suttida Wongkaew
PDF
DEQ-01
Simulation of severity of rice blast disease in Prachin Buri using plant disease epidemiological model: simulation of rice blast disease
     Saruda Hensawang, Angkool Wangwongchai, Usa Humphries, and Thidarat Bunsri
PDF
DEQ-02
The Kinetic Model of 18 F-FDOPA in PET imaging correlated to Brain structures: A case study on Parkinson's disease
     Printaporn Sanguansuttigul, Teerapol Saleewong, Sayaphat Suksaic
PDF
DEQ-03
Existence and uniqueness of a solution for a fractional evolution equation in the Caputo sense with a nonlocal condition
     Jiraporn Sanjun, Wannika Sawangtong, and Panumart Sawangtong
PDF
DEQ-04
Some computational methods and simulation investigation of fuzzy fractional differential equations
     Weera Yukunthorn, Jitti Hongwangchan, and Jessada Tariboon
PDF
DEQ-05
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับงานสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
     สุพรรษา กลัดน้อย และ พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
PDF
EDM-01
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
     หทัยภัทร สุขสว่าง และ สินีนาฏ ศรีมงคล
PDF
EDM-02
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการ 4MAT เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ขวัญชนก สุนทรสุข และ วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
PDF
EDM-03
Using problem approach to design mathematical modeling-based learning for promoting grade 8 students’ mathematical modeling competency
     Pakkaporn Saijam and Supot Seebut
PDF
EDM-04
การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     จิราวรรณ ใจเรือน และ พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
PDF
EDM-05
Using hands-on activity approach to design mathematical modeling-based learning for promoting grade 9 students’ mathematical modeling competency
     Chanantorn Khemsuk and Supot Seebut
PDF
EDM-06
Using Activity Approach to Design Mathematical Modeling-Based Learning for Promoting Grade7 Students’ Mathematical Modeling Competency
     Ubonrat Chetinai and Supot Seebut
PDF
EDM-07
ความเชื่อเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด
     เดือนเพ็ญ จารุจิตร นฤมล ช่างศรี และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
PDF
EDM-08
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
     ธีรวัฒน์ แสงศรี และ บรรทม สุระพร
PDF
EDM-09
การจัดการเรียนรู้สำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์อนุพันธ์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
     กษิตธร ขวัญละมูล วราภรณ์ จาตนิล และ ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์
PDF
EDM-10
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     จุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร และ นัฐจิรา บุศย์ดี
PDF
EDM-11
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
     ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส และ นฤมล ช่างศรี
PDF
EDM-12
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ภานุพงศ์ วงค์น้อย และ นัฐจิรา บุศย์ดี
PDF
EDM-13
การศึกษาความเข้าใจ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน GeoGebra Applet
     วิไลวรรณ สีแดด และ ไพรินทร์ สุวรรณศรี
PDF
EDM-14
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
     ครองทรัพย์ เป็งขวัญ และ มนกรณ์ วัฒนทวีกุล
PDF
EDM-15
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
     เฉลิมขวัญ รวมสุข และ มนกรณ์ วัฒนทวีกุล
PDF
EDM-16
การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม GeoGebra
     วิภาพร ทิพย์รักษา และ ไพรินทร์ สุวรรณศรี
PDF
EDM-17
การศึกษาความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โน้ตดนตรีร่วมกับ Butterfly method
     สุดารัตน์ ชูคำ และ ไพรินทร์ สุวรรณศรี
PDF
EDM-18
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
     ชนานันท์ สิงห์มุ้ย และ วีรยุทธ นิลสระคู
PDF
EDM-19
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา
     อรธิดา สว่าง และ อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
PDF
EDM-20
การศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวคิดของสะเต็มศึกษา
     วาสนา ประภาษี และ อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
PDF
EDM-21
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับ แนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อการคิดไตร่ตรอง
     ปรียานุช มานุจำ และ อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
PDF
EDM-22
การประเมินสภาวะความเป็นปัญหาของนักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
     เจนสมุทร แสงพันธ์ และ น้ำผึ้ง อินทะเนตร
PDF
EDM-23
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับตัวแทนที่หลากหลายที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
     โรจน์พงษ์ วิธีโรจน์ และ วีรยุทธ นิลสระคู
PDF
EDM-24
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ศอภิญญา ทัศละมัย อังกูร หวังวงศ์ชัย และ วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
PDF
EDM-25
รูปแบบการใช้งานทางคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     นิราวรรณ หมู่ธรรมไชย และ ณัชชา กมล
PDF
EDM-26
การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องลำดับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
     รุจิเรข บุญมาปะ จุฑาพร เนียมวงษ์ และ สินีนาฏ ศรีมงคล
PDF
EDM-27
การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้งานทางคณิตศาสตร์
     วรรณิสา เมืองโคตร และ ณัชชา กมล
PDF
EDM-28
การจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ณัชฎาภา นิมิตรดี และ นัฐจิรา บุศย์ดี
PDF
EDM-29
การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
     จารุวัตร นาควิมล และ สกล ตั้งเก้าสกุล
PDF
EDM-30
การส่งเสริมการคิดเชิงฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
     วรัญยา ศรีตาบุตร และ ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
PDF
EDM-31
การศึกษาความมุ่งมั่นจดจ่อในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
     ชยุตพงศ์ พรมยะ และ ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
PDF
EDM-32
ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดและความมั่นใจ ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภาคตัดกรวยที่สอนโดยการใช้โปรแกรมจีโอจีบรา
     บรรหาร กาศเกษม และ ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
PDF
EDM-33
การส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพด
     สุภกานต์ สุรัตน์ และ พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
PDF
EDM-34
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     อนุรักข์ ขันใจ และ ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
PDF
EDM-35
ความเข้าใจเรื่องเศษส่วนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
     ลักษณา ต้นจันทร์ นฤมล ช่างศรี และ เกียรติ แสงอรุณ
PDF
EDM-36
การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน เรื่อง ปริพันธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     ฟ่งอยาเน่ง เจียเจอเหล่า และ ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
PDF
EDM-37
การศึกษาความคิดรวบยอดเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการใช้ภาพเป็นสื่อ
     กิตติศักดิ์ คุณหลวง และ นัฐจิรา บุศย์ดี
PDF
EDM-38
Some forbidden rectangular chessboards with an (a,b)-Knight's move
     Krit Karudilok, Sirirat Singhun, and Ratinan Boonklurb
PDF
GRA-01
The achromatic numbers of unitary addition Cayley graphs
     Puttipong Momrit and Chanon Promsakon
PDF
GRA-02
การส่งผ่านแบบรักษาโครงร่างโดยอาศัยแบบจำลองนิวรอลแก๊ส
     ชวลิต เถื่อนคำแสน และ บัญชา อานนท์กิจพานิช
PDF
MIS-01
An investment strategy with optimal sharpe ratio
     S. Jansai and D. Thongtha
PDF
MIS-02
Number of cluster for k-means clustering by RCFDC method
     Pornpon Othata and Praiboon Pantaragphong
PDF
MIS-03
Comparison of Minimum Initial Capital with Investment and Non-investment Discrete Time Surplus Processes
     Soontorn Boont, Sirinya Prongjit, Pensiri Sompong and Wachara Teparos
PDF
MIS-04
The covering number for metric and quasi-metric space
     Supawan Yena and Praiboon Pantaragphong
PDF
MIS-05
แบบจำลองเชิงตัวเลขของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในโดเมนปิดรูปห้าเหลี่ยมพรุนที่บรรจุแหล่งความร้อนรูปหลายเหลี่ยม
     สุนิศา นรทีทาน และ สุพจน์ ไวท์ยางกูร
PDF
NUM-01
แบบจำลองเชิงตัวเลขของการพาความร้อนแบบผสมในโดเมนปิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยให้ความร้อนจากผนังที่ต่างกัน
     ประภัสสร เหล่าจันทร์อัน และ สุพจน์ ไวท์ยางกูร
PDF
NUM-02
Numerical simulation for a thin fluid film flow velocity of a third grade fluid between paralleled moving belts
     Pantira Klankaew and Nopparat Pochai
PDF
NUM-03
แบบจำลองเชิงตัวเลขของการไหลคงตัวสำหรับการพาความร้อนแบบธรรมชาติในโดเมนปิดรูปแปดเหลี่ยม
     คริวุฒิ พุฒซ้าย และ สุพจน์ ไวท์ยางกูร
PDF
NUM-04
วิธีแลนด์เวเบอร์แบบปรับปรุงสำหรับปัญหาอิลล์โพสไม่เชิงเส้น
     ภราดา สังข์เจริญ พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ และ ปรีชญา สัญญฑิตย์
PDF
NUM-05
Solving the two-dimensional Hammerstein integral equations using Taylor-series expansion method
     Apinya Klangrak, Khomsan Neamprem, and Hideaki Kaneko
PDF
NUM-06
การคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในคลื่นผิวพลาสมอนเชิงไฟฟ้าโดยวิธีเรกกูลาไรเซชัน
     พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
PDF
NUM-07
SSOR พรีคอนดิชันสำหรับวิธีคอนจูเกตเกรเดียนต์\\และวิธีผลต่างอันตะสำหรับการแก้ปัญหาปัวซงในสองมิติ
     ปยากรณ์ ศักดิ์สุริยา และ เอกชัย ทวินันท์
PDF
NUM-08
การปรับปรุงวิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเบอร์เกอร์
     สุปรียา ไพรัตน์ นุชนันทร์ เอื้อวงศาโรจน์ และ ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
PDF
NUM-09
Upper bounds for Dirichlet L-functions
     Vorrapan Chandee and Pronsuda Kongkam
PDF
NUT-02
Optimal campaign strategies for obesity models
     Chamaiporn Luangwiset, Chanakarn Kiataramkul and Farida Chamchod
PDF
OPT-01
New exact solutions for the time fractional clannish random walker's parabolic equation by the improved tan(phi(xi)/2)-expansion method
     Sivaporn Ampun, Surattana Sungnul, and Sanoe Koonprasert
PDF
PDE-01
Dependence indicators from first digit distributions
     Anusorn Junchuay, Tippawan Santiwipanont, and Songkiat Sumetkijakan
PDF
PRO-01
Joint distribution of the multivariate Ornstein-Uhlenbeck process
     Pat Vatiwutipong and Nattakorn Phewchean
PDF
PRO-02
Benford's law for chains of truncated distributions
     Teerapot Wiriyakraikul, Tippawan Santiwipanont, and Songkiat Sumetkijakan
PDF
PRO-03
Uniform random walk on unit interval
     Kittisak Chaiyotha and Thanawit Jeeruphan
PDF
PRO-04
การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าผลรวมประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคำถาม
     ชูเกียรติ โพนแก้ว
PDF
STA-01
Hypothesis testing for slope heterogeneity for three dimensional panel data model
     Sasitorn Kanokhilunyakorn and Jiraphan Suntornchost
PDF
STA-02
การอนุมานเชิงสถิติโดยใช้ข้อมูลอันดับที่ไม่สมบูรณ์จากตัวแปรร่วม และการประยุกต์ในการจัดพอร์ตการลงทุน
     ชุติมน สินธุประมา และ เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
PDF
STA-03
A bias improved estimator of the concordance correlation coefficient
     Parichart Pattarapanitchai and Sasiprapa Hiriote
PDF
STA-04
ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกเชิงอันดับสำหรับการวิเคราะห์เกรดนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
     เกรียง กิจบำรุงรัตน์
PDF
STA-05
Invariant continuity on generalized topological spaces via hereditary classes
     W. Thaikua and P. Montagantirud
PDF
TPO-01
Image of the induced map on the topological fundamental groups of the quotient Spaces
     P. Jampachon and P. Montagantirud
PDF
TPO-02
Some properties of Sbeta-open mappings
     Ardoon Jongrak
PDF
TPO-03